Politiek
Gretigheid PDF Afdrukken E-mail
woensdag 24 maart 2010
Ik lees in mijn regionale krant dat Partij Jo Dejong en het CDA er nog niet uit zijn. Er is nog geen definitief akkoord over een coalitie voor de komende vier jaar. Ik vind dat een goed teken. In een eerdere column schreef ik over het CDA als partij die slaafs achter Partij Jo Dejong aan een coalitie in sukkelt. Mogelijk zijn nu bij het CDA wat bakens verzet en hebben we wellicht met een ander CDA te maken dan een week geleden en hopelijk ook de jaren daarvoor.
Het kan niet anders of ook binnen het CDA zelf is het beeld gerezen van een partij die na het debacle van vier verloren zetels tijdens de tweede openbare coalitieverkenning wat al te gretig de agenda trok nadat Jo Dejong zich namens zijn partij inderhaast had laten ontglippen met het CDA verder te gaan. Je zou denken dat zo’n schrobbering door de kiezer op de eerste plaats tot enige nederigheid en vervolgens zelfreflectie zou kunnen leiden. In plaats van voor de zoveelste keer plechtig en met veel gevoel voor drama de eeuwige CDA-mantra altijd bereid te zijn tot het nemen van bestuursverantwoordelijkheid uit te spreken. Bij wijze van redder in de nood.
Het kan ook niet anders of die schrobbering heeft ook het toekomstbeeld van CDA-leden hoog op de lijst danig geschokt. Tegen een teruggang van zes naar twee zetels zijn zelfs grote populariteit en flink wat voorkeursstemmen niet opgewassen. Dat moet intern ook tot de nodige strubbelingen hebben geleid. Want als pakweg zes mensen zich serieus warmlopen voor een wethouderspost of raadslidmaatschap dan heb je onderling wel wat te bespreken, lijkt me zo. Ga je meteen in op een uitnodiging voor toetreding tot de coalitie dan neem je niet de tijd om daar eerst maar eens mee te dealen.
Het zijn maar enkele overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan de conclusie dat de combinatie Partij Jo Dejong CDA alleen maar goed is voor een instabiele coalitie. En voor het besluit van KIJK!!! uit de lopende besprekingen te stappen. Mogelijk is het inmiddels zover dat het CDA in wijsheid de scherven bij elkaar raapt en zich met meer zelfkennis en meer zelfbewust in de onderhandelingen opstelt. Het algemeen belang van Meerssen vraagt om kwaliteit. Mogelijk kan het CDA die na een flinke interne opknapbeurt en in nieuwe balans leveren. En dan rijst voor KIJK!!! de vraag of het loont over de eigen schaduw heen te springen omdat de kans dat zich op de plaats van landing geen moeras bevindt, is toegenomen.
Ik lees overigens ook in de krant dat BING in Limburg een onderzoek doet naar de fruitigheid en houdbaarheid van kandidaat-wethouders. Waarom is Partij Jo Dejong dan zo bang voor een kandidatuur van Luc Volders? Mocht er een vlek op zijn blazoen zijn, dan blijkt dat toch uit dat onderzoek. Lijkt me ook frisser dat via BING te horen dan af te gaan op een imago dat hoofdzakelijk ontstaat via gepraat van de straat. En zou er een vlek zijn, zou PGM dan nog met hem verder kunnen? Het is maar een vraag.

Geschreven op persoonlijke titel; zonder overleg met mijn fractie en bestuur.

Laatst geupdate op ( woensdag 24 maart 2010 )
 
Gegijzeld PDF Afdrukken E-mail
donderdag 18 maart 2010
Het is jammer dat we als KIJK!!! hebben gemeend uit de coalitieverkenningen te moesten stappen. En Partij Jo Dejong klaarblijkelijk ook. Er bleven namelijk signalen komen dat die club graag met ons wil. Helaas is er van die kant geen beweging om nu iets aan de randvoorwaarden te doen. En daarmee dreigen andere dan inhoudelijke argumenten ertoe te leiden dat de gemeente Meerssen niet het bestuur krijgt dat ze in het zware weer dat nadert nodig heeft.
Wij denken dat onze vrees dat de combinatie Partij Jo Dejong CDA onvoldoende stabiliteit heeft om ons daarbij zonder gevaar voor grote schade aan onze eigen geloofwaardigheid en slagkracht aan te sluiten terecht is. We realiseren ons tegelijkertijd dat we daarmee – tegen onze behoefte mee verantwoordelijkheid te dragen en onze ambitie in – de komende jaren niet in de positie komen direct betrokken te zijn bij de vormgeving aan door ons gewenst beleid. We denken ook dat dat niet aan ons ligt. Wij zijn stabiel, wij hebben prima ideeën, zijn ambitieus en gemotiveerd en hebben niets met het pluche.
Het Meerssense politieke klimaat staat in mijn beleving op de eerste plaats onder invloed van ernstig verstoorde persoonlijke verhoudingen. Mij interesseert het niet wie van de betrokkenen het meest of minst gelijk heeft. Voor mezelf sprekend: op het moment dat ik zou constateren dat ik het algemeen belang of het belang van mijn club om wat voor reden dan ook in de weg zit, zou ik de eer aan mezelf houden. Om daarmee ruimte te geven aan waar het werkelijk om gaat. Zakelijk overleg over koers, route en doelen. Wat mij betreft zouden kiezers ook niet op personen moeten stemmen maar op de ideeën en plannen waar een partij voor staat. Personen op de lijst van een partij zijn daaraan dienstbaar. Politici behoren hun plaats te kennen. Eenmaal gekozen zijn ze dienstbaar aan de gemeenschap. Op de allerlaatste plaats zijn ze dienstbaar aan hun eigen belang.
Zou het in de achterliggende twee weken zo zijn geweest dat alle politici en politieke partijen in de gemeente Meerssen het algemeen belang voorop hadden gesteld dan zouden we nu naar alle waarschijnlijkheid een coalitie Partij Jo Dejong KIJK!!! Partij Groot Meerssen hebben gehad. Daar zou de gemeenschap Meerssen absoluut mee gediend zijn geweest. Die is in elk geval niet gediend met ego’s die met hun enorme omvang en niet te bespreken gelijk de Meerssense politiek gegijzeld houden.

Geschreven op persoonlijke titel; zonder overleg met mijn fractie en bestuur.
Laatst geupdate op ( zaterdag 28 augustus 2010 )
 
Persbericht PDF Afdrukken E-mail
woensdag 17 maart 2010
Vanochtend doen we een persbericht* de deur uit. We stappen uit de lopende gesprekken met Partij Jo Dejong. Hij heeft zich gefixeerd op samenwerking met het CDA en dat is wat ons betreft een flink aantal bruggen te ver. Mogelijk voor Jo zelf ook maar hij heeft het zichzelf op de nek gehaald. Tijdens de tweede openbare verkenning koos hij bij impuls en tot ieders grote verrassing, zonder daarvoor ook maar één wezenlijk argument te noemen voor het CDA als coalitiegenoot.
En omdat de partijen uit de voormalige coalitie op dat moment – mogelijk door Jo Dejong niet verwacht – allemaal kozen voor ongeveer dezelfde genuanceerde opstelling met betrekking tot een eerder door Partij Jo Dejong uitgesproken veto kon die reactie niet anders gelezen worden dan als angst de macht van de zeven zetels verkiezingswinst kwijt te spelen. Een snelle keuze voor het CDA zou een brede coalitie tegen zijn partij meteen onmogelijk maken. Helaas koos Partij Jo Dejong daarmee – nog voordat de verkenningen rond een coalitie met draagvlak en gezag in de Raad echt begonnen waren – voor de macht van het getal in plaats van op eigen kracht te vertrouwen. Door voor het CDA te kiezen stelde hij een meerderheid in de Raad veilig. Maar zijn impulsieve handelen was natuurlijk een tactische blunder van het zuiverste water. Daarmee de weg naar een echt stabiele en inhoudelijk sterke coalitie al praktisch afsnijdend. Het CDA lag en ligt om allerlei redenen slecht bij de andere partijen. En een daarvan zou hij toch binnen moeten halen om een brede coalitie van de grond te tillen. Hoe kun je je eigen vijand blijken te zijn?
En hoewel ons door Partij Jo Dejong in de achterliggende periode met enige regelmaat bezworen is dat Partij Jo Dejong met het CDA geen harde afspraken over coalitievorming heeft, wijst in elk geval elk bericht in de krant in de richting dat dat wel zo is. Plus onze stellige indruk dat Jo Dejong zelf ook ziet dat hij tijdens die eerste bijeenkomst wat erg snel was. En dat hij tijdens de gesprekken die volgden hooguit de indruk wekte dat hij bereid was het CDA te laten vallen als daar goede argumenten voor waren. Opgeteld bij ons in de loop van de jaren gevoede wantrouwen tegen het CDA als constructieve partij en mogelijke coalitiepartner, bij ons sterke vermoeden van onontkoombare instabiliteit bij een partij die door de kiezer van zes op twee zetels is gezet en bij het feit dat het ongeloofwaardig is zo’n enorm door de kiezer afgestrafte partij als coalitiepartner met bestuursverantwoordelijkheid mee te nemen, hebben we definitief en officieel afscheid genomen van deze door Partij Jo Dejong ingeslagen weg. Ook het feit dat het CDA in de achterliggende periode van gesprekken niet één keer contact met ons heeft opgenomen is veelzeggend. Het CDA, naar eigen zeggen altijd bereid tot het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid, sukkelt slaafs achter Partij Jo Dejong aan en neemt op geen enkele manier zelf verantwoordelijkheid voor de gang van zaken.
Bart Swanenvleugel heeft op dit moment waarschijnlijk Jo aan de telefoon om hem te laten weten dat we niet meer meedoen als het CDA bij hem in beeld blijft.

Geschreven op persoonlijke titel; zonder overleg met mijn fractie en bestuur.

*PvdA GroenLinks D66 stopt lopende gesprekken

PvdA GroenLinks D66 (KIJK!!!) heeft besloten niet aan te sluiten bij de coalitie Partij Jo Dejong CDA. Aan het samengaan van die partijen zijn volgens KIJK!!! te grote risico’s verbonden. Bart Swanenvleugel: “KIJK!!! ziet geen mogelijkheid die risico’s in te dammen. We twijfelen niet aan onze eigen kracht maar die heeft ook zijn grenzen. Samenwerking met Partij Jo Dejong lijkt ons programmatisch nog steeds haalbaar. Ook een combinatie met Partij Groot Meerssen blijft voor ons in beeld.”

Bart Swanenvleugel: “CDA is een partij die door de kiezer van zes op twee zetels is gezet en alleen daarom al niet anders dan in crisis kan zijn. En de partij van Jo Dejong is een jonge partij die zich nog moet zetten. Wij zijn dan wel bruggenbouwers maar voor het bouwen van bruggen heb je wel stabiele oevers nodig. We willen ook niet als ballast mee. Ballast draagt weliswaar bij aan de stabiliteit van een schip maar heeft verder alleen de functie van dood gewicht. Wij willen voor de gemeente Meerssen inhoudelijk aan de slag en niet aan de slag in de verwachting dat we een groot deel van onze energie moeten steken in het stabiliseren van een coalitie.”

Tijdens de verkennende gesprekken met Partij Jo Dejong zijn ook andere opties voor een coalitie de revue gepasseerd. De combinatie Partij Jo Dejong KIJK!!! VVD bleek voor Partij Jo Dejong programmatisch onbespreekbaar en een combinatie met PGM was in beeld maar liep stuk op een veto van Partij Jo Dejong in de personele sfeer. Swanenvleugel: “We vinden het voor onze kiezers jammer dat we als stabiele partij niet in een coalitie ons programma vorm kunnen geven. Maar we denken dat we ook vanuit de oppositie een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het bestuur van de gemeente Meerssen. Voor ons blijven zaken als integriteit, armoede, veiligheid, om er maar eens enkele te noemen, volop in beeld. Men hoort nog van ons.”

Overigens meent KIJK!!! dat de keuze van Partij Jo Dejong tijdens openbare zittingen verkenningen naar een mogelijke coalitie te doen een prima initiatief was.
Laatst geupdate op ( dinsdag 27 april 2010 )
 
Mussen PDF Afdrukken E-mail
vrijdag 12 maart 2010
Het is er toch nog van gekomen. Vanmiddag gaan we in het kader van de coalitieverkenning op gesprek bij Jo Dejong. Hij gaat namelijk alsnog met elke partij uit de voormalige coalitie afzonderlijk praten. In beslotenheid. Dat lijkt me voor het moment een prima zaak. Na jongstleden dinsdag was er een situatie ontstaan die voor niemand prettig was. Niet voor de burgers van Meerssen en evenmin voor hun – toen nog toekomstige – vertegenwoordigers in de Raad.

De enige die er tot nu toe echt zijn eigen lol bij op kan is de journalist die namens mijn regionale krant de ontwikkelingen op de voet volgt. Op zijn geheel eigen manier. En niet helemaal te volgen voor degenen die midden in het proces van verkenningen zitten en er vorm aan geven. Ook hier geldt dat eenieder in het verleden zijn eigen waarheid ziet. En al vertellend daarmee weer een geheel eigen bijdrage levert aan de waarheid van het heden van eenieder. Al dan niet met minder plezierige gevolgen. Let op: de werkelijkheid is de waarheid niet. De vertelde werkelijkheid al helemaal niet. Ze is wel een nieuwe werkelijkheid.

Inmiddels zijn we gisteren geďnstalleerd als raadslid. Ik vond het al met al een belangrijk moment. Meer dan ooit tevoren realiseer ik me dat kiezers vertegenwoordigen niet iets is dat je er maar even bij doet. Dat wil zeggen: wel erbij doet maar niet even. Misschien dat het feitelijke werk in tijd en zwaarte meevalt maar je hebt er wel een domein waarover je je druk moet maken bij. Naast partner, werk, gezin, huis, familie, vrienden en verenigingsleven. Om maar eens wat notoire aandachtvragers te noemen.
Vanochtend zag ik vanuit het keukenraam in de meidoornhaag aan de overkant van de straat twee mussen zitten. Een paartje, leek me. Ze zaten er rustig om zich heen te kijken. En op anderhalve meter raasden de auto’s voorbij. Met veel lawaai en verplaatsing van lucht. Het verbaasde met dat die twee mussen daar zo ontspannen en onaangedaan bleven zitten. Ze behoren namelijk ongetwijfeld ook tot de geregelde bezoekers van de snackbar die wij achter in onze tuin voor de vogeltjes hebben ingericht. Nu aanzienlijk minder wel voorzien dan in hartje winter, maar toch.
Als die mussen onze snackbar bezoeken – en soms zijn het er wel tien of nog meer – dan zijn ze een stuk minder laconiek met betrekking tot lawaaierige beweging dan daar in die heg zo dicht bij de weg. Ze spotten ons op zeven, acht meter en vliegen dan nerveus op. Ze zijn gewend aan de in hun biotoop als fremdkörper geďnfiltreerde technische vooruitgang maar blijven als de dood voor ons, medebewoners van diezelfde biotoop. Ik begrijp ze wel. Van die auto’s weet je op termijn wel wat ze doen en wat ze laten. Ze komen hard en ronkend aanrijden, razen voorbij, je voelt een vlaag en weg zijn ze weer. Altijd en steeds maar weer. Maar mensen, die kun je niet vertrouwen. Die doen dan weer zus en dan weer zo. Ook voor mussen is vertrouwen de basis voor een goede relatie.
Kijk!!! en dan zijn we toch weer bij de politiek.

Geschreven op persoonlijke titel; zonder overleg met mijn fractie en bestuur.
Laatst geupdate op ( vrijdag 12 maart 2010 )
 
Verrassing PDF Afdrukken E-mail
donderdag 11 maart 2010
Het is elke morgen weer een verrassing wat mijn regionale krant nu weer te melden heeft over de – openbare – coalitieverkenningen in de gemeente Meerssen. Vandaag schrijft de krant in de kop van een artikel over een ‘schertsvertoning’. Het woord staat tussen aanhalingstekens en dat wekt de indruk dat het bij iemand uit de mond is gevallen. Maar in het artikel wordt niet duidelijk uit wiens mond dan wel. Jawel, de krant … …
Ik lees ook dat PvdA GroenLinks D66 een coalitie met Partij Jo Dejong afwijst. Helemaal niet waar. Wij hebben dinsdag tijdens de tweede openbare bijeenkomst gezegd dat wij niet het vijfde wiel aan de wagen wilden zijn. Op dat moment ging het om Partij Jo Dejong in combinatie met het CDA en dan wij er nog bij. Dat wij dinsdag zelf de indruk hadden dat de coalitie gevormd was en dat wij er niet bij zouden horen had alles te maken met het volume waarmee Jo Dejong meedeelde dat hij verder zou gaan met het CDA. Dat is alles wat ik daar op dit moment over wil zeggen.
Op dit moment, dus. Want het is een heel gedoe, die coalitiebesprekingen. Wat er tijdens de openbare zittingen te zien is, is niet per definitie alles wat er speelt. En tussen die zittingen speelt er zich heel wat af dat niet te zien is. Daar is natuurlijk niets mis mee. Je moet toch op de een of andere manier je koers bepalen en daarvoor is overleg nodig. Maar, ik ben wel van mening dat we moeten proberen alles wat echt relevant is voor het formatieproces tijdens de openbare zittingen naar voren te brengen. Tot nu toe hebben wij dat gedaan. – Ook al hoort de krant niet wat wij kwijt willen –. Mijn vermoeden is overigens dat het ook wel eens een keer niet zal lukken.
Het is lastig tijdens de openbare zittingen steeds een precieze en 100% nauwkeurige inschatting te maken van wat collega’s aan de onderhandelingstafel bedoelen. En daar onmiddellijk een pasklaar antwoord op te hebben. Politiek is per definitie ook niet altijd het achterste van je tong laten zien. Uiteindelijk heb je als gekozen vertegenwoordiger een verantwoordelijkheid ten opzichte van het programma waar je voor staat. En voor de kiezer die het steunt. Dat vraagt ook om afstand nemen en wijsheid betrachten. Programma en kiezer zijn dus soms juist gebaat met beslotenheid. Ook politici die minachtend spreken over de achterkamertjes waar alles in nevelen gehuld bedisseld wordt, hebben diezelfde achterkamertjes nodig om in overleg met anderen hun koers te bepalen.
Volledige openheid zal daarom altijd - ondanks alle goede wil - slechts beperkt mogelijk zijn.

Geschreven op persoonlijke titel; zonder overleg met mijn fractie en bestuur.
Laatst geupdate op ( vrijdag 12 maart 2010 )
 
<< Begin < Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende > Einde >>

Resultaten 11 - 15 van 27