Site voor het laatst geupdate op: 7 April 2013
Op naar de Meerssense Maat PDF Afdrukken E-mail
donderdag 11 november 2010
Vorige week heeft de raad van de gemeente Meerssen de begroting van 2011 en volgende jaren behandeld. Het werd een marathonzitting van 16 uur. En dat wekt verbazing als je bedenkt dat er weinig ruimte was voor het schuiven met geld. Het is een en al bezuinigen dat de klok slaat. Maar, de behandeling van de begroting is ook de gelegenheid om weer eens te vertellen waar je als politieke club voor staat. KIJK!!! (PvdA/GroenLinks/D66) beperkt zich dan tot de grote lijnen.
De begroting 2011 ademt efficiënter werken en kritisch kijken naar het uitgeven van gemeenschapsgeld. Dat schept vertrouwen. Voor 2011 vragen we niet om ingrijpende verschuivingen in de begroting. Die willen we wel zien in de begroting van 2012 en volgende jaren. Basis daarvoor moet zijn een discussie over de kerntaken van de gemeente Meerssen. Wat moet de gemeente wettelijk minimaal doen en wat wil Meerssen – en om wat voor redenen – meer doen dan dat? KIJK!!! wil dat de kerntakendiscussie gevoerd wordt binnen een helder referentiekader en gericht op het formuleren van meetbare doelen. De ambitie van Meerssen is het versterken en behouden van een bovengemiddeld woon- en leefklimaat en met name van het landelijke karakter. Het referentiekader zou de Meerssense Maat kunnen heten. De Meerssense Maat in combinatie met meetbare doelen en een sluitende begroting zijn – behalve duidelijk voor de burgers – ook noodzakelijk om als gemeente het etiket bestuurskrachtig opgeplakt te krijgen.
Als je het hebt over de aard en de omvang van gemeentelijke taken komen al snel buurthuizen, sportaccommodaties en subsidies in beeld. En als er zo drastisch bezuinigd moet worden als nu – en dat gedurende een reeks van jaren – ligt het voor de hand dat burgers zelf meer taken en verantwoordelijkheid op zich nemen. Niet alleen als het om beheer en onderhoud maar ook als het om eigendom van voorzieningen gaat. KIJK!!! wil dat het college op korte termijn met besturen van verenigingen en voorzieningen in gesprek gaat over een route naar zo groot mogelijke economische zelfstandigheid. Over een realistische balans tussen de afnemende financiële mogelijkheden van de gemeente en de behoefte aan voorzieningen en subsidies.
KIJK!! ziet de gemeente Meerssen als één gemeenschap met één samenhangend pakket van voorzieningen en accommodaties. De grenzen tussen de oude kernen zijn niet heilig. Als er verenigingen zijn die in 2011 al economische zelfstandigheid en privatisering van door hen gebruikte accommodaties willen realiseren dan moeten die van de gemeente de kans krijgen dat snel te regelen. Het is zaak dat de gemeente daarbij één lijn trekt – gericht op het realiseren van zo groot mogelijke economische zelfstandigheid – maar ook maatwerk levert. En het is belangrijk dat gemeente en verenigingen wederzijdse inspanningsverplichtingen vastleggen in convenanten.
De gemeente zou overigens alleen subsidies moeten geven als de ontvanger substantieel en overtuigend bijdraagt aan het belang van de gemeente Meerssen als gemeenschap. KIJK!!! vraagt het college in de loop van volgend jaar een nieuwe Nota Subsidiebeleid aan de raad ter besluitvorming voor te leggen. Het is van groot belang dat daarin heldere criteria worden vastgelegd.
Niet alleen aard en omvang van de gemeentelijke taken staan wat KIJK!!! betreft ter discussie. Ook moet de raad het kwaliteitsniveau bepalen. Op terreinen als bestuur, dienstverlening, communicatie, openbare ruimte, gebouwen, sociale voorzieningen en sociaal klimaat, zorg, veiligheid, educatie, sport, natuur, cultuur, en economie. Die kwaliteit moet minstens vertaald zijn in duurzaamheid, beeld, sociale balans, dynamiek, creativiteit en effectiviteit. Zowel het bepalen van aard en omvang als van kwaliteit is belangrijk om vast te kunnen stellen wat de gemeente de burger mag vragen te betalen. Dan gaat het om de prijs-kwaliteitverhouding van wat de gemeente levert.
Het College geeft aan dat de kerntakendiscussie over efficiency dient te gaan. Het mag duidelijk zijn dat KIJK!!! om veel meer vraagt dan alleen verbetering van efficiency. Het gaat niet alleen om zaken anders en liefst slimmer doen maar ook om zaken niet meer doen of overdragen aan anderen of om zaken minder doen. De gemeente moet vanuit een helder referentiekader via een transparant proces duidelijke en soms harde keuzes maken, wil zij financieel en kwalitatief gezond verder kunnen. Daar moet zij haar burgers intensief bij betrekken. Het spreekt vanzelf dat de gemeente diegenen die moeilijk of niet voor zichzelf kunnen zorgen en als gevolg daarvan in problemen komen, ontziet en liefst preventief de helpende hand toesteekt.
De begroting benoemt een aantal grote thema’s uit het coalitieakkoord: burgerparticipatie, de leefbaarheid in de kernen, WMO-beleid, duurzaamheid, integriteit, dienstverlening, centrumplan Meerssen en toerisme. Het college heeft in de afgelopen maanden deze thema’s voortvarend opgepakt. Enkele van deze thema’s willen we nog even belichten.
De ontwikkelingen rond duurzaamheid gaan razendsnel. KIJK!!! ziet dat het College inzet op de brede definitie ervan. KIJK!!! waardeert het voornemen op niet al te lange termijn een gemeentelijk duurzaamheidsplan te presenteren met daarin aandacht voor de economische, ecologische en sociaal-culturele aspecten van duurzaamheid. In dat verband is van belang het voornemen van het College in het kader van de revitalisering van Meerssen-West samen met Wonen Meerssen een pilot project integrale duurzaamheid te starten. KIJK!!! vraagt het College de start daarvan te laten samenvallen met wat eerder werd aangekondigd als klimaattop. Uiterlijk in het voorjaar van 2011. Dat maakt het mogelijk duurzaamheid breed onder de aandacht van de burgers van Meerssen te brengen.
Wat betreft de leefbaarheid van de kernen, de gemeente moet waken voor het wekken van valse verwachtingen. De rol die de gemeente kan spelen als het gaat om de leefbaarheid in de kernen is beperkt. Het zullen met name de bewoners zelf moeten zijn die de koers daarvoor uitzetten en initiatieven ontplooien. Hun investeringen in betrokkenheid bij de eigen kern zijn de basis voor leefbaarheid. KIJK!!! ziet een belangrijke rol weggelegd voor de buurtnetwerken. De rol van de gemeente is initiatieven te faciliteren in het verlengde van de uitkomst van de kerntakendiscussie. KIJK!!! vraagt – behalve voor Meerssen-West - bijzondere aandacht voor Rothem. Dat krijgt te maken met de ingrijpende plannen met A2 en A 79 en de aansluiting van beide snelwegen op elkaar en op bedrijventerrein Beatrixhaven. Mogelijk dat het College daarbij aanhakend voorbereidingen kan treffen voor een revitalisering vanaf 2015/2016.
Het is duidelijk dat de discussie over integriteit van bestuur in de gemeente Meerssen een nieuwe fase heeft bereikt. Kenmerkend daarvoor is de behoefte aan openheid over de rollen die bestuurders in de samenleving, en met name in verenigingen, spelen en hoe deze rollen al dan niet gecombineerd kunnen worden. KIJK!!! ziet dat als vooruitgang en als pure winst. KIJK!!! meent dat in de discussie over integriteit zeker een rol is weggelegd voor de burgers. KIJK!!! vraagt het College de discussie over integriteit samen met de Raad en burgers te voeren.
De Meerssense Maat zou ook basis kunnen zijn voor een meer dynamische meerjarenbegroting. Nu werken we met programma’s die geen doorvertaling zijn van de missie en ambitie van de gemeente Meerssen. KIJK!!! meent dat het voor de herkenbaarheid van het beleid goed zou zijn als de begroting vorm krijgt op basis van meetbare doelen en in termen van ambities geformuleerde programma’s. KIJK!!! meent dat een structureel gezonde meerjarenbegroting veel meer kan zijn dan een reeks van vier jaarbegrotingen die op nul sluiten. Nodig zijn dan een heldere visie op de toekomst, een missie met meetbare doelen en zicht op de kerntaken. En zicht op hoe de gemeente ten opzichte daarvan wil plussen om van de gemeente Meerssen de topgemeente voor wonen en leven in het Heuvelland te maken. En juist omdat bezuinigingen de komende tien jaar diepe sporen zullen trekken dringt KIJK!!! erop aan de burgers heel nauw te betrekken bij dat proces. Het model Burgerparticipatie dat binnenkort in de Raad komt, kan daarvoor mee een goed kader scheppen. KIJK!!! vraagt of het College bereid is gelijkopgaand met of in het verlengde van de kerntakendiscussie de begroting zo vorm te geven dat programma’s geschreven worden rond meetbare doelen.
Laatst geupdate op ( zondag 19 december 2010 )
 
< Vorige   Volgende >